Национална Интелектуална Сопственост Регистар постави во РусијаCMS е поддршка на многу од нашите клиенти во брзо развивање и предизвикувачки руската економија од 1992 година

Регистарот е исто така се очекува да дејствува како комуникациски канал помеѓу засегнатите страни

Оние кои сакаат да се стекнат со права за регистрирани права на интелектуална сопственост предмети, може да го контактира авторот rightholder или нивниот претставник преку Регистар. На rightholders ќе имаат можност јавно да ги дефинираат принципите кои ја регулираат употребата на нивната интелектуална сопственост од страна на трети лица.

На Registrys операции треба позитивно да влијаат на иднината на правата на интелектуална сопственост на пазарот

Rightholders кои ги користат регистрирани интелектуална сопственост во Русија, се препорачува да: имплементира предложените механизми во нивниот систем за следење за откривање на прекршувањата на нивните ексклузивни права на Интернет